Haasteet koulutustekniikan oikeanlaisessa toteutuksessa

By Epson Blog Team

Koulutus on eittämättä tärkein yksittäinen investointi, jonka yhteiskunta voi tehdä tulevaisuutensa puolesta. Ja useimmat ihmiset saavat siihen vain yhden mahdollisuuden.

Tämän johdosta päätöksentekijöillä ja opettajilla on kovat paineet onnistua työssään. Parhaan mahdollisen lähestymistavan etsiminen – etenkin tekniikan rooliin liittyen – on kirvoittanut kiivasta keskustelua ja laajaa tutkimusta parhaasta tavasta koulutusjärjestelmän toteuttamiseksi.

Toisella puolella ovat ihmiset, jotka ylistävät tekniikan hyveitä ilman minkäänlaisia vastaväitteitä. Toisella puolella ovat taas ihmiset, jotka korostavat liiallisen ruutuajan ja somettamisen negatiivisia puolia ja haluaisivat nähdä opettajien sekä oppilaiden käytössä vähemmän digitaalisia järjestelmiä.

Tämän jatkuvan kiistelyn keskellä Ruotsin äskettäinen suunnanmuutos suhteessa tekniikan käyttöön opetuksessa, josta on osittain kiittäminen Ruotsin opetusministerin täydellisestä mielenmuutosta1, korostaakin monipuolisen lähestymistavan tarvetta.

Kenellä siis on käsissään avaimet oikean lähestymistavan valitsemiseksi jatkossa: tekniikkaan uskovilla vai skeptikoilla? Tähän kysymykseen vastattaessa on tärkeää ymmärtää molempia näkökulmia.

Koulutustekniikan hyvät puolet

Koulutustekniikan jatkuvan kehityksen puolestapuhujat uskovat tekniikan helpottaneen kaikkien elämää koko koulutussektorilla. He korostavat sitä, että nykyään oppilaat eivät tee muistiinpanoja ja tee koulutöitä kynän ja paperin avulla, vaan he käyttävät kannettavia. Koulukirjapinoon verrattuna iPad on melko kevyt. Tiedon etsiminen on helpompaa Internetistä tai e-kirjasta kuin painavasta kirjasta.

Tekniikan puolestapuhujat korostavat sitä, että ajat muuttuvat ja ihmiset sekä tekniikka ovat kehittyneet. He uskovat tekniikan sisällyttämisen opetukseen valmistaa oppilaita paremmin epävarmaan tulevaisuuteen, jossa tekniikalla on elintärkeä rooli.

Ja tämän tueksi on runsaasti todistusaineistoa. Tietokoneiden ja muiden laitteiden käyttö yhdessä digitaalisten työkalujen kanssa antaa oppilaille aktiivisemman roolin ja asettaa heidät oppimisprosessin keskiöön2. Koska yli 65 prosenttia maailman väestöstä on ensisijaisesti visuaalisia oppijoita, tekniikka tarjoaa myös paremman tavan palvella heitä ja parantaa oppimisen laatua kaiken kaikkiaan digitaalisten visuaalisten apuvälineiden avulla3

Vuorovaikutteisten näyttöjen tai projektoreiden kaltainen tekniikka tarjoaa opettajille tehokkaan alustan luoda visuaalisia ja vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä, jotka auttavat visuaalis-avaruudellisia oppijoita perinteisiä fläppitauluja ja liitutauluja tehokkaammin. Myös opettajat ovat samaa mieltä: miltei 78 prosenttia sanoo vuorovaikutteisen ja paremman näyttötekniikan auttavan heitä osallistamaan oppilaita tehokkaammin4.

Tämän johdosta monien puolestapuhujien mielestä on tärkeää jatkossakin hyödyntää tekniikan uudistuspotentiaalia opetuksessa. Se tarjoaa uuden tavan näyttää sellaisia visuaalisia elementtejä, jotka parantavat oppimisprosessia, sekä olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Tämän näkemyksen jakavat myös monien maiden päätöksentekijät. Iso-Britannia ilmoitti äskettäin 150 miljoonan punnan lisäinvestoinnista, jolla varmistetaan, että kaikki koulut ja oppilaitokset voivat hyödyntää digitekniikan etuja opetuksessaan5.

Digitaalinen tekniikka opetuksessa ei kuitenkaan ole pelkkiä näyttöjä ja visuaalisia elementtejä.

On olemassa yksinkertaisia tekniikoita, jotka helpottavat opettajien työtä: esimerkiksi skannereilla voidaan koota yhteen kirjallisia töitä ja verkkoarvostelutyökaluilla voidaan hallita oppilaiden arvostelua entistä paremmin. Uudessa-Seelannissa eräässä yliopistossa toteutettu verkkoarvostelutyökalun kokeilu tuotti itse asiassa merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä luennoitsijoille. Lisäksi kirjallisten töiden skannaaminen järjestelmään nopeutti arvostelua ja lyhensi tuhannen esseen palautteen antamisen kuluvan ajan kahdesta viikosta vain kahteen päivään6.

Skeptinen näkökulma opetustekniikkaan

Tekniikan käyttöön vähemmän suopeasti suhtautuvat ovat sitä mieltä, että tekniikan vaikutus opetukseen on ollut jokseenkin vaisua.7Edistysaskeleista huolimatta kouluissa käytettävää opetustekniikkaa kritisoidaan usein siitä, että se eroaa täysin opiskelijoiden omista digimediakokemuksista 8ja että se priorisoi oppilaitosten tarpeita yksittäisten oppilaiden kustannuksella.

Ja mikä pahinta, koetulokset Yhdysvalloissa ovat jatkaneet heikentymistään huolimatta ennusteista, joiden mukaan tekniikka mullistaisi opetuksen,ja tutkijat sekä opettajat ovat itsekin sanoneet, että digitaaliset työkalut "myrkyttävät meidät hitaasti".10

Tällaiset todistusaineistot sekä oppilaitosten paineet olla tekemättä virheitä tai tuhlaamatta arvokkaita resursseja johtavat näkemykseen, jonka mukaan kenties tekniikan depriorisointi opetuksessa olisi oikea etenemistapa. Sillä kuten tiedämme, liiallinen ruutuaika johtaa tunteiden säätelyhäiriöihin ja vaikuttaa kielteisesti kouluikäisten oppilaiden matemaattiseen osaamiseen ja lukutaitoon11.

Näiden haittavaikutusten johdosta Ruotsin opetusministeri Lotta Edholm onkin ryhtynyt toimiin ja kertonut, että oppikirjojen palauttaminen käyttöön kouluissa digivaihtoehtojen sijaan on elintärkeää, sillä ne tarjoavat "etuja, joihin yksikään tabletti ei kykene". 12Jos tekniikka pääsee täysin valloilleen kouluissa, pian koneet voivat viedä työt ja tekoäly jopa korvata opettajat täysin. 13Vaikutukset tulevaisuuden oppilaille voivat olla huolestuttavia.

Kaikesta tästä huolimatta tekniikan poistaminen kokonaan luokkahuoneista ja palaaminen liitutaulujen ja kömpelöiden projektoreiden maailmaan ei ehkä kuitenkaan ole oikea lähestymistapa sekään. Etenkin nyt, kun digitalisaatio on käynnissä kaikkialla ympärillämme. Maailma on täynnä kaikenlaista tekniikkaa ja innovaatioita. Rehtorit, opettajat, oppilaat ja vanhemmat eivät voi palata menneeseen ja toimia tavalla, joka on ristiriidassa muun talouden kanssa.

Onneksi on olemassa kolmaskin vaihtoehto.

 

Kaikki ei ole mustavalkoista

Kuten useimmissa asioissa, kohtuus kaikessa on tärkeää. Voimme oppia kiistan molemmilta osapuolilta.

Tekniikan myönteisten vaikutusten maksimointi opetuksessa ja kielteisten vaikutusten lieventäminen edellyttää perusperiaatetta, joka on omaksuttava: opettajien ja oppilaiden ja oppijoiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen opetusmateriaalin parissa. 14.  Tätä kutsutaan opetuksen ytimeksi: se on käsite, joka korostaa ratkaisevaa tekijää, joka usein unohdetaan monissa koulu-uudistuksissa.

Yksinkertaistettuna voidaan siis sanoa, että koulutustekniikka onnistuu parhaiten, kun se täydentää ja parantaa tätä vuorovaikutusta. Oikeanlaisen tekniikan käyttö kohtuudella on avainasemassa sen varmistamisessa, että oppilaat saavat opetuksesta irti parhaan mahdollisen hyödyn. Tekniikkaa voidaan käyttää strategisesti edistämään tehokasta vuorovaikutusta oppijoiden, opettajien ja opetusmateriaalin välillä, eikä sen pitäisi korvata opettajien työtä15.

Itse asiassa tutkimustiedot osoittavat, että oppilaille on tärkeämpää se, kuka käyttää tekniikkaa kuin se, millainen tekniikka on käytössä.16 Opettajien ei pitäisi vain lisätä laitteita luokkahuoneeseen ajattelematta, vaan ottaa huomioon henkilöstön ja oppilaiden erityistarpeet ja valita näiden tarpeiden mukaista tekniikkaa.

Liian usein kouluja ja yliopistoja painostetaan tekemään investointeja, jotka eivät ole niille sopivia, mikä johtaa resurssien tuhlaamiseen ja kaikkien osapuolten turhautumiseen. Aivan kuten Kultakutri etsi täydellistä puuroa, tuolia ja sänkyä, myös opettajien on etsittävä teknisten vaihtoehtojen valtavasta kirjosta juuri oikea ratkaisu.

Opettajien on myös saatava koulutusta ja omaksuttava elinikäisen oppimisen ajattelumalli, jotta he voivat varmistaa olevansa valmiita hyödyntämään käyttöön otettavaa tekniikkaa parhaalla mahdollisella tavalla. He tarvitsevat aikaa keskustellakseen erilaisista lähestymistavoista ja osallistuakseen vertaisryhmiin ideoiden jakamiseksi, inspiraation saamiseksi ja parhaiden käytäntöjen oppimiseksi.

Tämä pyrkimys edellyttää kunkin oppilaitoksen ja sen oppilaiden yksilöllisten tarpeiden, mieltymysten ja rajoitusten huolellista huomioon ottamista, jotta voidaan tukea ja parantaa oppimista eikä pyrkiä mullistamaan sitä. Viime kädessä tähän ongelmaan ei ole olemassa mitään yhtä kaikille soveltuvaa ratkaisua.

Tekniikan vähentäminen luokkahuoneessa voi joissakin tapauksissa osoittautua hyödylliseksi, mutta avainasemassa on sen tunnustaminen, että jokainen koulutusympäristö on täysin erilainen ja oppijoiden tarpeet ovat yhtä monimutkaisia. Oikea tekniikka voi tietysti yksinkertaistaa asioita, mutta opettajien on Kultakutrin tavoin valittava huolellisesti oikeat välineet, jotka sopivat heidän opetustyyliinsä ja oppilaiden tarpeisiin.

Tärkeintä on muistaa, että vaikka jokainen poliitikko, tutkija tai vanhempi voi ottaa kantaa tekniikan käytöstä opetuksessa käytävään keskusteluun, opettajat ja oppilaat joutuvat käyttämään tekniikkaa opetuksessa, joten heidän mielipiteellään on eniten merkitystä.

Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä.

global.epson.com/

Artikkelin tiedot

JULKAISUPÄIVÄ

Author

Yhteystiedot

Epson Blog Team

Our team of bloggers have a passion for how technology can improve your lives and want to share this with you.