Η Epson Europe γίνεται η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που αποκτά διεθνή πιστοποίηση για την εναρμόνιση των συστημάτων CSR με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

 • Η πιστοποίηση αυτή αναγνωρίζει ότι η εταιρεία εναρμονίζει τις δραστηριότητές της με την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ΣΒΑ
 • Η Epson Europe συνεργάστηκε με την Bureau Veritas για την πιστοποίηση της προόδου υλοποίησης των ΣΒΑ των Η.Ε.

Η Epson Europe ανακοινώνει ότι είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο που αποκτά διεθνή πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης CRS, το οποίο εναρμονίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και επικυρώνεται από τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό πιστοποίησης, την Bureau Veritas. Η πιστοποίηση αυτή αναγνωρίζει ότι η εταιρεία εναρμονίζει τις δραστηριότητές της με την υποστήριξη ενός μεγάλου αριθμού ΣΒΑ, ανταποκρινόμενη με πραγματικό σκοπό στην παγκόσμια έκκληση του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών ζητημάτων του πλανήτη μέχρι το 2030.

Η σημερινή ανακοίνωση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Epson Europe για δίκαιη, υπεύθυνη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, που συμφωνήθηκαν το 2015, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας περισσοτέρων από 190 χωρών και 1.500 εταιρειών για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παγκόσμιων ευκαιριών και προκλήσεων. Οι πρωταρχικοί στόχοι που έχουν τεθεί είναι η βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης, η μείωση των ανισοτήτων, η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε 17 σαφώς καθορισμένους τομείς.

Επιχειρήσεις για έναν καλύτερο κόσμο

Οι επιχειρήσεις αναδείχθηκαν ως κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ, με τον τότε Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), Ban Ki-moon, να δηλώνει ότι, «οι επιχειρήσεις είναι σημαντικός εταίρος (...) και ζητάμε από τις εταιρείες παντού να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό τους, να θέσουν φιλόδοξους στόχους και να επικοινωνούν με διαφάνεια τα αποτελέσματα.»

Σύμφωνα με τον Yoshiro Nagafusa, Πρόεδρο της Epson Europe B.V, «Η Epson ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των Ηνωμένων Εθνών για καλύτερες επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας τις αποδοτικές, μικρού μεγέθους και ακριβείς τεχνολογίες μας για τη δημιουργία ενός κόσμου που θα παρέχει ειρήνη και ευημερία. Σε συνεργασία με την Bureau Veritas, τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδιά μας ευθυγραμμίζονται πλήρως για την υλοποίηση αυτού του οράματος. Οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν πλέον την πυξίδα της Epson Europe στη μετάβασή μας προς ένα δίκαιο, υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον.»

Αυστηρά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο

Η Epson Europe συνεργάστηκε με την Bureau Veritas για την πιστοποίηση της προόδου υλοποίησης των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών. Η Bureau Veritas, ως κορυφαία εξωτερική υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης, ελέγχει εταιρείες και άλλους οργανισμούς βάσει αυστηρών διεθνών προτύπων. Επίβλεψε τις προσπάθειες της Epson για τη διασφάλιση αυστηρών συστημάτων και διαδικασιών που αξιολογούν προσεκτικά και ολοκληρωμένα τις δράσεις της εταιρείας σχετικά με τους ΣΒΑ των Η.Ε.

Ο Pedro González, Τεχνικός Διευθυντής του τμήματος πιστοποίησης της Bureau Veritas, δήλωσε, «Η Epson Europe κατανοεί ότι η δέσμευση στους ΣΒΑ των Η.Ε. είναι πολύ σημαντική για να την αφήσει στην τύχη, επιλέγοντας να τους ενσωματώσει στην καρδιά των επιχειρηματικών της στρατηγικών. Εφαρμόζουμε και ελέγχουμε ένα αυστηρό πρότυπο και η Epson υιοθέτησε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να γίνει η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που θα αποκτήσει διεθνή πιστοποίηση στο σύστημα διαχείρισης CSR, το οποίο εναρμονίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Το ίδιο ισχύει για όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τη διανομή και την υποστήριξη των προϊόντων και των υπηρεσιών της Epson μετά την πώληση. Η έργο της Epson σε αυτόν τον τομέα αποτελεί απόδειξη της κοινής μας δέσμευσης για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου.»

Διαφάνεια, λογοδοσία και δράση

Η επίτευξη της πιστοποίησης από την Bureau Veritas οδήγησε την Epson στην υιοθέτηση νέων συστημάτων και διαδικασιών. Σε αυτά περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας νέας και εναρμονισμένης πολιτικής για τους ΣΒΑ των Η.Ε., η οποία συνδυάζει τις επιχειρηματικές πρακτικές και τις ατομικές ενέργειες των εργαζομένων, με σκοπό:

 • να οδηγεί σε συνεχή βελτίωση τις επιδόσεις βιωσιμότητας
 • να ελέγχει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα
 • να παρουσιάζει αυτές τις δεσμεύσεις και τις δράσεις σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να ενθαρρύνει την ευρύτερη δέσμευση στις αρχές των ΣΒΑ των Η.Ε.

Η πολιτική αυτή εντάσσεται στο Σύστημα Διαχείρισης των ΣΒΑ των Η.Ε. της Epson (SMS), ένα ευρύτερο πλαίσιο διακυβέρνησης που διασφαλίζει την υιοθέτηση σε ολόκληρη την εταιρεία. Το SMS:

 • ευθυγραμμίζει τον σκοπό, την αποστολή και τη στρατηγική κατεύθυνση
 • περιγράφει τους συνολικούς στόχους της εταιρείας
 • παρέχει κατεύθυνση για τους τοπικούς στόχους και τις δράσεις
 • και τεκμηριώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης CSR που εναρμονίζεται με τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών.

Η Epson Europe έχει δεσμευτεί σε συνεχή πιστοποίηση από την Bureau Veritas με τακτικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Ο Henning Ohlsson, Διευθυντής Βιωσιμότητας της Epson Europe, δήλωσε: «Η πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης που εναρμονίζεται με τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών φέρνει νέα επίπεδα διαφάνειας και λογοδοσίας. Μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπό μας σε σαφώς καθορισμένους δείκτες, όπως η εκπαίδευση, η οικονομική ανάπτυξη, η αξιοπρεπής εργασία, η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι η Epson Europe δεν υφίσταται σε μια γυάλα και ελπίζουμε ότι το έργο μας σε αυτόν τον τομέα λειτουργεί ως φάρος για άλλες εταιρείες τεχνολογίας, καθώς όλοι εργαζόμαστε για έναν δίκαιο, πιο υπεύθυνο και πιο βιώσιμο κόσμο.»

Ο Bertrand Martin, Chief Executive Officer της Bureau Veritas Ισπανίας και Πορτογαλίας, δήλωσε, «Ο ρόλος των εταιρειών στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης είναι σημαντικός. Ως ανεξάρτητο τρίτο μέρος, τις βοηθάμε να την ενσωματώσουν στη στρατηγική τους και να επιβεβαιώνουμε τη συμμόρφωσή τους. Η Epson Europe αποτελεί παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς και της δέσμευσης που απαιτεί η κοινωνία.»

 

Σημειώσεις προς τον συντάκτη

Στην Epson κατανοούμε ότι η γη και οι πόροι της είναι πολύτιμοι και εξαντλήσιμοι, καθώς και ότι η κλιματική αλλαγή απαιτεί άμεση και συντονισμένη δράση. Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις συντονισμένες αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βλέπει:

 • Η Epson επενδύει 770 εκατομμύρια ευρώ για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την ανακύκλωση των πόρων και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών έως το 2030.
 • Οι καινοτομίες της Epson δημιουργούν λύσεις που βοηθούν τους πελάτες μας να επιτύχουν κυκλικές και βιώσιμες λειτουργίες με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως με τις τεχνολογίες εκτύπωσης χωρίς θερμότητα και με τις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες εκτύπωσης, αλλά και με το PaperLab, το οποίο μετατρέπει το χρησιμοποιημένο χαρτί σε νέο χαρτί μέσω μιας διαδικασίας που δεν χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου νερό.
 • Η Epson επιτυγχάνει τις υψηλότερες βαθμολογίες για την ασφάλεια του νερού και τη διατήρηση του κλίματος στην υψηλού κύρους Λίστα A της CDP.
 • Η Epson επιβραβεύτηκε με τη βαθμολογία EcoVadis Platinum για τρίτη συνεχή χρονιά.
 • Η Epson έχει υπογράψει το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Η Epson αποτελεί αφοσιωμένο μέλος της Responsible Business Alliance.

Ακολουθώντας αυτήν την πορεία, η Epson έχει ως στόχο να εμπνεύσει και να δώσει στις κυβερνήσεις, στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες τη δύναμη, ώστε να επιφέρουν τη μετασχηματιστική αλλαγή που απαιτείται για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Δουλεύοντας μαζί, η Epson πιστεύει ότι μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο.

 

 

Author profile

Matina Vorria

Marketing Service Specialist, Epson Greece

Σχετικά με την Epson

Η Epson αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη της τεχνολογίας, αφοσιωμένο στη διασύνδεση ατόμων, αντικειμένων και πληροφοριών με τις πρωτότυπες και αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες, μικρού μεγέθους τεχνολογίες ακριβείας της. Με μια γκάμα προϊόντων που εκτείνεται από εκτυπωτές inkjet και ψηφιακά συστήματα εκτυπώσεων έως βιντεοπροβολείς 3LCD, ρολόγια και ρομποτικούς μηχανισμούς, η εταιρεία επικεντρώνεται στην καινοτομία και την υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών στους τομείς των εκτυπώσεων inkjet, των οπτικών μέσων επικοινωνίας, των αναλωσίμων και της ρομποτικής.

Με επικεφαλής την εταιρεία Seiko Epson Corporation με έδρα την Ιαπωνία, ο όμιλος Epson απασχολεί περισσότερους από 81.000 υπαλλήλους σε 85 εταιρείες παγκοσμίως και είναι υπερήφανος για τη συμμετοχή στις κοινότητες όπου λειτουργεί και τις συνεχόμενες προσπάθειές του για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

global.epson.com

Πληροφορίες άρθρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
TAGS
#CSR, #SDGs, #Sustainability

Downloads

Related press releases